Ontmoet de Koning!

De intocht van de Heere Jezus in Jeruzalem

Heeft u vragen of wil u in contact komen met ons? Vul dan het onderstaande formulier in.

  Hartelijk welkom iedereen! Leuk dat u / jij deze video bekijkt.

  Koning Willem Alexander komt met zijn gezin naar Emmen toe. We kunnen zeggen dat er op  27 april een koninklijke intocht in Emmen is. Onze koning loopt een route door Emmen. Hij spreekt mensen en doet mee aan activiteiten. De mensen in Emmen kunnen zo meemaken wie hij is en wat voor koning hij is.

  Nu is koning Willem Alexander niet de éérst persoon die een koninklijke intocht doet in een stad. Ongeveer 2.000 jaar geleden was er ook een koninklijke intocht. Niet in Emmen door koning Willem Alexander. Maar in Jeruzalem door de Heere Jezus. In de bijbel kun je in Mattheüs 21:1-11 er over lezen. De koninklijk intocht van Jezus in Jeruzalem zorgde voor enthousiasme en vreugde bij de mensen. Ze stonden Hem op te wachten. Ze vroegen zich ook af wie is Jezus? Wat voor koning is Hij. Dat wil Jezus met zijn intocht in Jeruzalem aan de mensen laten zien.

  Van Bethanië naar Jeruzalem

  Het verhaal over de intocht laat zien dat de Heere Jezus op reis is naar de stad Jeruzalem. Inmiddels is Hij met zijn leerlingen, de 12 discipelen aangekomen op de Olijfberg in de buurt van het dorpje Bethanië.  Bij Bethanië geeft Jezus twee discipelen de opdracht om voor Hem een veulen van een ezel te gaan ophalen. Dat is een vreemde opdracht. Want Bethanië ligt ongeveer een kilometer van Jeruzalem af. Dat is best lopend te doen. Daar heb je helemaal geen ezel als rijdier voor nodig. Bovendien hadden ze de reis naar Jeruzalem ook lopend afgelegd. Waarom geeft Jezus dan nu ineens de opdracht dat twee leerlingen een ezelsveulen moeten ophalen? Dat doet Jezus bewust om daarmee iets duidelijk te maken bij zijn intocht straks.

  Waarom een ezel?

  In die tijd was een ezel een veelgebruikt vervoersmiddel. Een ezel was wat de fiets of de auto bij ons is. Een ezel was daarbij ook een vervoersmiddel voor de ‘gewone man’. Koningen en andere hooggeplaatsten gebruikten paarden of wagens. Maar nu wil Jezus op een ezelsveulen de stad Jeruzalem, de koningsstad, binnen trekken.

  Dat is wel vreemd. Want Jezus is niet zomaar iemand. Nog voor zijn geboorte had de engel Gabriel over Hem gezegd: Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden en God zal Hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen (Luk. 1:32-33). Jezus is dus een grote koning. Maar Hij wil op een ezel de stad binnenrijden? Waarom kiest Hij geen paard? Een koninklijk dier?

  Dat doet Jezus heel bewust. In die tijd was een paard werden paarden vooral gebruikt voor oorlog en strijd. Als Jezus op een paard Jeruzalem zou binnentrekken, dan zou Hij daarmee een signaal afgeven. Maar Jezus wil geen oorlog beginnen. Hij wil ook de mensen in Jeruzalem niet opzetten tot opstand tegen de Romeinse bezetter.

  Jezus is een andere Koning

  Daarom kiest Jezus er bewust voor om op een ezel Jeruzalem binnen te gaan. Zo geeft Hij een duidelijke boodschap aan de mensen in Jeruzalem. Hij wil daarmee laten zien dat Hij een andere Koning is dan de koningen zoals de mensen die kenden.

  Jezus had dat al eens gezegd: Mijn koninkrijk, mijn koningschap is niet van deze wereld. Bij koningen van de wereld ging het in die tijd vooral om macht, rijkdom, eer en aanzien. Zij onderwierpen landen en volken met geweld en strijd. Maar Jezus niet. Hij richt zijn koninkrijk niet op door het gebruiken van geweld, strijd en oorlog. Jezus kiest bewust voor een ezel omdat Hij aan de mensen wil laten zien dat Hij een ándere Koning is. Namelijk een koning die zachtmoedig is en nederig van hart (Mat. 11:29). Hij is de grote Vredekoning die in het Oude Testament al is beloofd (Ps. 72). Hij komt naar Jeruzalem om vrede te maken tussen God en de mensen. En dat doet Hij door te dienen en zijn eigen leven te geven tot een losprijs voor de mensen (Mat. 20:25-28).

  Vervulling van de profetie van Zacharia

  Dat maakt de Heere Jezus duidelijk aan de mensen door te kiezen voor een ezel. Daarmee vervult Jezus wat de profeet Zacharia had gezegd – ruim 500 jaar eerder. Zacharia profeteerde toen: ‘Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Verlosser, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin.

  Jezus kiest bewust voor een ezel om de profetie van Zacharia te vervullen. Hij maakt daardoor duidelijk dát Hij Koning is. Dus een koninklijke intocht. Maar meer nog maakt Jezus duidelijk wát voor Koning Hij is. Op welke manier Hij werkt. Namelijk zachtmoedig en nederig. Vredelievend. Dienend. Nooit heeft Jezus gegrepen naar geweld of macht. Hij pronkte nooit met zijn afkomst, met eer en aanzien. Nee, Hij ging zover in zijn liefde voor zondige en verloren mensen dat Hij voor hen stierf aan het kruis. Om hen te redden van de zonde en de ondergang. Om het weer goed te maken tussen God en mensen. Op die manier richt Hij zijn hemels koninkrijk op onder de mensen.

  De ontvangst van Jezus in Jeruzalem

  Zo trekt Jezus op een ezel Jeruzalem binnen. De mensen raken in rep en roer. Kijk nou eens. Ze juichen en zijn enthousiast. Ze spreiden hun kleren voor Jezus uit op de weg. En ze pakken palmtakken om mee te zwaaien naar koning Jezus. Zo leggen ze als het ware de rode loper uit voor Jezus, de koning die komt. Echt een intocht. Mensen lopen voor Jezus uit en anderen volgen de stoet. Allemaal roepen ze: Hosanna, de Zoon van David! Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere! Hosanna, in de hoogste hemelen!  Hosanna schreeuwen ze. Dat betekent letterlijk: breng hulp, breng redding.

  Hoe zien de mensen Jezus?

  Maar de grote vraag is: welke redding bedoelen de mensen als ze dit roepen? Dat hangt samen met de vraag wie zij denken dat Jezus is. Hoe zien zij Jezus? Redt Hij hen van de Romeinen, van aardse vijanden? Of is Hij toch een andere koning?

  De grote les van dit verhaal is dat de intocht van Jezus anders is dan de mensen denken. Zij hebben niet begrepen wie Jezus is. Eigenlijk snapten ze ook niets van zijn intocht. Maar ze hádden dat wél kúnnen begrijpen. Als ze de boeken van het Oude Testament kenden. Als ze de profetie van Zacharia kenden over de koning die komt op een ezel. Het is opvallend dat de mensen zo selectief zijn. Ze zien alleen wat ze willen zien. Hieruit blijkt hun eigen idee van een Koning, van een Verlosser. Namelijk hun verlangen naar bevrijding van de Romeinen en herstel van het oude koningshuis en koninkrijk van David. Maar dat kwam niet overeen met wat het Oude Testament vertelde over de Jezus Christus. Die zou komen als een ándere koning. Nederig, zachtmoedig en om te dienen.

  Onze kijk op Jezus

  Hoe zien wij vandaag deze koning Jezus? Hij is de door God beloofde Messias. De Redder van de wereld. Van mensen. Ook voor mensen in Emmen en omstreken. Maar Koning Jezus brengt die redding niet op ónze manier. Niet volgens onze wensen. Maar op de manier die past bij Hem en bij zijn koningschap. Namelijk: zachtmoedig en nederig. Hij kwam om te dienen. Om mensen te redden van de ondergang gaf Hij zijn eigen leven. Dat gebeurde aan het kruis op Golgotha. Daar ging Hij de dood in als betaling voor de zonde en schuld van de mensen.

  Toen Hij dat werk volbracht had, is Hij opgestaan. Als levende Heer is Hij naar de hemel gegaan. Daar zit Hij op de koninklijke troon. En regeert Hij als grote Koning over deze wereld. De Heere Jezus vraagt geloof in Hem en erkenning van Hem als Koning. Ook van u en van jou. Hij wil dat wij Hem dienen. Voor Hem leven. Maar dat dwingt Hij niet af met geweld of macht of wat ook maar.

  De mensen in Jeruzalem konden en wilden niets met zo’n nederige en dienende koning. Dat viel hen tegen. Eerst was het: hosanna…! En een paar dagen later: kruisig Hem! Jezus zegt daarover: ‘Mijn Koninkrijk van Jezus is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden’ (Joh. 18:36).

  Erkenning van Jezus

  Ook vandaag vraagt Koning Jezus geloof en erkenning van alle mensen. Geloof in Hem als de Koning die regeert. Als de Redder van mensen. Hij wil dat je burger van zijn koninkrijk wordt. Maar Hij dwingt je niet. Hij laat wel Zijn blijde boodschap horen. Het evangelie van redding. Zo roept Hij je op tot geloof in Hem. Als zachtmoedige en nederige Koning.

  Die blijde boodschap laat Koning Jezus door zijn volk, de kerk verkondigen. Door christenen die vertellen van deze rijke Koning. Dat doen we niet met geweld of machtsvertoon. Niet door te dwingen. Nee, dat doen we in de Geest en kracht van Jezus Christus. Zachtmoedig. Nederig. Dienstbaar. Dat doen we door de blijde Boodschap, het evangelie van Redding van Koning Jezus te laten horen. Zoals in deze video. We roepen u en jou op: geloof dat evangelie van Redding.

  Kom met ons Koning Jezus dienen. Ga met Koning Jezus en zijn volk op weg naar een nieuwe toekomst. Want Jezus werkt vanuit de hemel aan een nieuwe wereld. Een wereld waar alles weer goed is. Waar geen zonde, geen verdriet, moeite, rouw, dood, oorlog, geweld, tranen en lijden meer zijn (Openb. 21). In die toekomst mag je delen als je gelooft in deze Koning die 2000 jaar geleden zijn intocht deed in Jeruzalem op een ezel. Daarom: wie bij deze Koning hoort, die viert elke dag Koningsdag!

  Bedankt voor het kijken en luisteren!